Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

You are currently viewing Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało rozwiązanie z myślą o wsparciu rodzin, którym nie przysługuje RKO (rodzinny Kapitał Opiekuńczy). Jest to dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na:

  • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
  • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem,
  • wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).

Wysokość dofinansowania wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko, jednak nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku/klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Jako opłatę rozumieć należy wysokość miesięcznego czesnego uwzględniającego wszelkie przysługujące zniżki wynikające z umowy, jednakże nie uwzględniają one opłaty za wyżywienie. Dofinansowanie będzie przekazywana na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego instytucję opieki z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka w ww. instytucjach.

Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód.

Wniosek o ustalenie prawa do przyznania dofinansowania Rodzic/opiekun prawny powinien złożyć do ZUS od dnia 01.04.2022 roku. Jeżeli rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

Podmioty prowadzące instytucje opieki dla dzieci do lat 3 będą zobowiązane co miesiąc do przekazywania do systemu Rejestr Żłobków informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich Rodzicach/opiekunach prawnych. Dane te są potrzebne do przyznania dofinansowania przez ZUS. Dane te nie będą ujawniane na stronach gminy prowadzącej rejestr żłobków i klubów dziecięcych oraz wykaz dziennych opiekunów i stronach ministra właściwego do spraw rodziny.

W związku z dofinansowaniem opłaty za ww. instytucje opieki, zostały zwiększone kompetencje gmin w zakresie nadzoru sprawowanego nad działalnością placówek opieki dla dzieci do lat 3. Będą one weryfikować, czy po przyznaniu dofinansowania dla dziecka placówka obniżyła wysokość miesięcznej opłaty – czesnego.